Arendamis- ja kasvatustegevus on lastehoius mänguline, last toetav ning lapsest lähtuv. See loob viljaka pinna lapse loovuse arengule, uute kogemuste saamisele ning positiivse ümbritseva maailmapildi kujunemisele.

Mängulises keskkonnas toimuvad ka meie arendavad tegevused:

Vaatlemine ja uurimine – tutvume ümbritseva maailmaga,  loodusega, ilmaga jne

Kuulamine ja kõnelemine – vaatame raamatuid, pilte, kuulame muinasjutte, luuletusi, jutukesi, vastame küsimustele, jutustame kuuldu

Võrdlemine ja arvutamine – tutvume erinevate kujunditega, arvudega, värvidega, arvutame, võrdleme esemete suurust jne

Kunst ja meisterdamine – joonistame, maalime, voolime, teeme applikatsioone jne

Muusika ja liikumine – kuulame muusikat, laulame, liigume rütmiliselt ja tantsime, mängime liikumismänge, võimleme.

Kindlasti päeva jooksul õpetame väikelastele eneseteenindamis- ja riietumisoskust, hügieeni, hea tava- ja  lauakombeid.

Igapäevane lastehoiu suhtluskeel toimub kahes keeles. Mängud ja arendavad tegevused toimuvad lapse emakeeles, mis soodustab tema kõne arengut.